Επιστολή

 

Η επιστολή για τo στρατόπεδo, την οποία συνέταξε ο Δήμαρχος Λάζαρος Κυρίζογλου