ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Απάντηση για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

 

           

Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. ΔΥΔ/698/2018/07.02.2018 εγγράφου της Δ/νσης Πολεοδομίας - Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 3/18 έκθεση που αφορά το 1ο Δημοτικό Σχολείο, παραθέτουμε τα κάτωθι:

 

  • Όπως αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. 2362/ΔΤΥ458/01.02.2018 έγγραφό μας το οποίο στάλθηκε στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και κοινοποιήθηκε τόσο στο Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου όσο και στο διδακτικό προσωπικό του 1ου Δημοτικού Σχολείου αλλά και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη στατικότητα του κτιρίου από τις εμφανισθείσες ρωγμές. Στο εν λόγω έγγραφο αναγράφονται και όλες οι επεμβάσεις που έγιναν τη τελευταία δεκαπενταετία στο συγκεκριμένο σχολείο τόσο για την αποκατάσταση της στατικής του επάρκειας, όσο και για τη συντήρησή του. Δυστυχώς, ο αρμόδιος υπάλληλος της πολεοδομίας, δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους, δεν έλαβε υπόψη του το ανωτέρω έγγραφό μας, κατά τη σύνταξη της έκθεσής του. Το έγγραφο αυτό έχει ως εξής:

 

«ΠΡΟΣ:     Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας

                     Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης

Κολοκοτρώνη 22,

56430 Θεσσαλονίκη

 ΚΟΙΝ.: 

1. Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

Δ/νση Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης

 Εθν. Αντιστάσεως 58

 56334 Θεσσαλονίκη

2. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων

 Πανταζοπούλου 10

 56121 Θεσσαλονίκη      

 3. Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων

Πανταζοπούλου 10

56121 Θεσσαλονίκη      

         

Θέμα:   «Ενημέρωση για ρωγμές στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων »

 

Σχετ.:  1. Το υπ΄ αριθμ. 692/19.201.2018 έγγραφό σας

             2. Η από 10.01.2018 αναφορά του κ. Γ. Κυριλλίδη

 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αλλά και της από 10.01.2018 αναφοράς του δημοτικού συμβούλου κ. Γ. Κυριλλίδη σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

 

Το 1ο Δημοτικό σχολείο Αμπελοκήπων στεγάζεται σε κτίριο του οποίου το ένα τμήμα κατασκευάσθηκε τη δεκαετία του 1930 και το άλλο τμήμα το 1955. Μεταξύ των δύο κτιρίων υπάρχει κατασκευαστικός αρμός (αρμός διαστολής). Το 2005, στην πίσω πλευρά του σχολείου επί της οδού Πανταζοπούλου, κατασκευάστηκε νέο κτίριο (χώροι υγιεινής και γραφεία) σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο, όπου και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κατασκευαστικός αρμός. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό να εμφανίζονται ρωγμές στα συγκεκριμένα σημεία, οι οποίες όμως δεν επιφέρουν καμία επίπτωση στη στατική επάρκεια του κτιρίου. Οι ρωγμές στις οποίες αναφέρεται και τις οποίες φωτογράφησε ο κ. Γ. Κυριλλίδης είναι ρωγμές στα σημεία των αρμών διαστολής και για τις οποίες δεν συντρέχει καμία ανησυχία σε ότι αφορά τη στατική επάρκεια του κτιρίου. Για την ανυπαρξία οποιουδήποτε κινδύνου από τις συγκεκριμένες ρωγμές έχουν ενημερωθεί στο παρελθόν, από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου.

Βάσει τόσο του ισχύοντος όσο και παλαιοτέρων κανονισμών, σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας, είναι επιβεβλημένη η κατασκευή αρμού διαστολής. Έτσι λοιπόν, τόσο στο 1ο Δημοτικό σχολείο όσο και σε πολλά ακόμη διδακτήρια του Δήμου μας υπάρχουν παρόμοιες ρωγμές, για τις οποίες φυσικά δεν συντρέχει καμία απολύτως ανησυχία. Προκειμένου να μην υπάρχει η οπτική όχληση αλλά και ψυχολογική φόρτιση από την εικόνα που ενδεχομένως παρουσιάζει μία ρωγμή σε αρμό διαστολής, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συντάσσει μελέτη προκειμένου να τοποθετηθούν αρμοκάλυπτρα, σε όσα σχολικά κτίρια δεν υπάρχουν.

Επειδή όμως ο κ. Γ. Κυριλλίδης επικαλείται αδράνεια και αδιαφορία από τη Δημοτική Αρχή, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι ο Δήμος μας ενήργησε ταχύτατα και αποτελεσματικά, όταν στο παρελθόν παρουσιάστηκε θέμα στατικότητας στο εν λόγω κτίριο. Έτσι, το 2006 ολοκληρώθηκε το έργο «Επισκευή πεσσών ισογείου και ορόφου της 1ης ΕΣΕ» με το οποίο έγινε στατική ενίσχυση με μανδύες στους πεσσούς του κτιρίου με κόστος 245.000,00 €. Επίσης, το 2005 ολοκληρώθηκε το έργο «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής και συντήρηση σχολικού συγκροτήματος της 1ης ΕΣΕ», συνολικού κόστους 423.000,00. Με το προαναφερθέν έργο κατασκευάσθηκαν νέοι χώροι υγιεινής (νέο κτίριο σε επαφή με το υφιστάμενο), αντικαταστάθηκε η κεραμοσκεπή του κτιρίου, αντικαταστάθηκαν όλα τα εξωτερικά κουφώματα, βάφτηκε εσωτερικά και εξωτερικά το σχολείο και εκτελέστηκαν πολλές ακόμη εργασίες για τη συντήρηση και εκσυγχρονισμό του. Άλλα σημαντικά έργα που εκτελέστηκαν στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι η διαμόρφωση του ολοήμερου σχολείου με κόστος 103.500,00€ (ολοκληρώθηκε το 2004) και η διαμόρφωση της αυλής που ολοκληρώθηκε το 2005 με κόστος 87.200,00€. Σε απάντηση λοιπόν της αδιαφορίας που επικαλείται ο κ. Γ. Κυριλλίδης, η Δημοτική Αρχή παραθέτει έργα συνολικού κόστους 858.700,00€.

Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στατικότητας για το εν λόγω διδακτήριο.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης  Τεχν. Υπηρεσιών – Πολεοδομίας Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης Αικατερίνη Φωτέα, Δρ. Μηχανολόγος  Μηχανικός».

 

  • Στην υπ΄ αριθμ. 3/18 έκθεση, γίνεται λόγος για δήθεν δομική επικινδυνότητα η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη στατική επάρκεια του κτιρίου.
  • Για την ύπαρξη ενδεχόμενων συνηθισμένων φθορών και όχι επικείμενων κινδύνων, οι οποίοι δεν υφίστανται, πραγματοποιήθηκε άμεσος έλεγχος και η όποια αποκατάσταση σε δύο μικρά σημεία ως προς τη βαφή και μόνον ήδη γίνεται, χωρίς να κάνουμε χρήση της προθεσμίας των 30 ή των 90 ημερών  που τάσσεται από το έγγραφο της πολεοδομίας.
  • Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αν υπήρχε ο οποιοσδήποτε άμεσος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών δεν θα τάσσονταν προθεσμία 30 και 90 ημερών για την αποκατάσταση, αλλά θα δίνονταν εντολή για άμεσο αποκλεισμό των χώρων του σχολείου, κάτι το οποίο δεν υφίσταται.
  • Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι ήδη συντάσσεται μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων στους αρμούς διαστολής για αισθητικούς και μόνον λόγους.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε επικινδυνότητας ούτε στατικότητας για το εν λόγω διδακτήριο. Τέλος, πράγματι για μας είναι η παιδεία στην κορυφή. Το γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και όλοι οι πολίτες αφού καταφέραμε ως διοίκηση του δήμου να κατασκευασθούν 14 νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια δηλαδή όσα σε κανένα άλλο δήμο δεν κατασκευάσθηκαν.

 

 

 

O Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

 

Λάζαρος Κυρίζογλου