ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ «Η Τ.Α. ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Πρόγραμμα

Συνεδρίου 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2017

 

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Χαιρετισμοί:

9.30 – 9.40  Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

                    & Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

9.40 –  9.50  Απόστολος Τζιτζικώστας , Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

9.50 – 10.00 Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου

                      Θεσσαλονίκης

10.00 – 10.10 Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

10.10 – 10.20 Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                                                     Πρόεδρος VII Τμήματος

10.20 – 10.40 Διάλειμμα – καφές

 

Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος: Ανδρονίκη Θεοτοκάτου,  Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

10.45 – 11.00  Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

                         Η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη βελτίωση

                         της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των Δήμων

 

11.00 – 11.15  Ευαγγελία-Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος του Ελεγκτικού

                        Συνεδρίου, Πρόεδρος του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των

                        Ο.Τ.Α  

                        Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε

                        συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η αξία του στρατηγικού

                        σχεδιασμού και της συλλογικής  διαχείρισης των στόχων

 

 

11.15 – 11.30  Άννα Παπαπαναγιώτου, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                        Licence Spéciale en Droit Européen, Université Libre de

                        Bruxelles  

                        & Χαρίκλεια Ζάχου, Εισηγήτρια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔ

                        Προσέγγιση του Ν. 4412/2016 υπό το πρίσμα των σημαντικότερων

                         αλλαγών που εισήγαγε προσαρμόζοντας την Κοινοτική Οδηγία

                        2014/14/ΕΕ

 

11.30 -11.45Παναγιώτης Παππίδας, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔ

                      Δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου   για την εκδίκαση ένδικων

                      μέσων κατά καταλογιστικών πράξεων που αποσκοπούν στην

                      αποκατάσταση ελλειμμάτων στη διαχείριση νομικών προσώπων

                      ιδιωτικού δικαίου

 

11.45 – 12.15 Διάλειμμα - καφές

 

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Πρόεδρος: Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                                                 Πρόεδρος VII Τμήματος

 

12.15 – 12.30  Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,   

                        ΜΔ, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών (ΕΚΠΑ)

                         Οικονομολόγος &

      Δημήτρης Μπράχος, δικαστικός υπάλληλος, Phd,Οικονομολόγος

      Ο ρόλος του  Ελεγκτικού Συνεδρίου στον έλεγχο των εσόδων των       

      Δήμων

 

12.30 – 12.45 Ευάγγελος Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος του Ελεγκτικού

                        Συνεδρίου, ΜΔ

                       Η νομολογιακή αντιμετώπιση από το Ελεγκτικό Συνέδριο των

                        δημοσιονομικών διορθώσεων των  Οργανισμών Τοπικής

                        Αυτοδιοίκησης

 

12.45 – 13.00 Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                       ΜΔ

                       Δανειακές συμβάσεις των Οργανισμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

                       Νομοθετικό πλαίσιο-Νομολογιακά  Πορίσματα

 

13.00 – 13.15 Ευτυχία Κωνσταντάκου, Εισηγήτρια Ελεγκτικού Συνεδρίου,Phd,

                       Κρατικές ενισχύσεις και συγχρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκούς

                       πόρους δράσεις των ΟΤΑ

 

      13.15 -13.30  Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος Δικηγόρος, ΜΔ (Παν/μίου                              

                            Αθηνών), LL.M. (Univ. of Cambridge), Γ.Γ. Ελληνικής Ένωσης

                            Νεοφυών Επιχειρήσεων 

                      Η διασταύρωση της δημοσιονομικής και ποινικής ευθύνης των

                      αιρετών της τοπικής  αυτοδιοίκησης

 

 

 

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

 

Α’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Πρόεδρος: Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

                   & Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

 

 

10.00 -10.15  Πωλίνα Κουτσομπόη, δικαστική υπάλληλος, Phd

                     Ο διενεργούμενος από το Ελεγκτικό  Συνέδριο έλεγχος νομιμότητας.

                      Έλεγχος σκοπιμότητας: τα  δυσδιάκριτα όρια μιας αμφιλεγόμενης

                      διάκρισης

10.15 – 10.30 Σοφία Κετζετζόγλου, δικαστική υπάλληλος, ΜΔ

                        Εφαρμογή του Π.Δ.80/2016 από τους  Δήμους. Προβληματισμοί-

                        δυσχέρειες ενόψει και της ιδιαιτερότητας των δομών τους

 

10.30 – 10.45 Ελισάβετ Κουταβά, Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

                      Προληπτικός έλεγχος δαπανών που απορρέουν από

                      Προγραμματικές Συμβάσεις των Δήμων-Επίκαιρα θέματα

                       νομολογίας

 

10.45 – 11.00 Σοφία Μπαξεβανίδου, δικαστική υπάλληλος, ΜΔ

                       Ο προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων των ΟΤΑ από το

                       Ελεγκτικό Συνέδριο-Προοπτικές διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου

                        ενόψει της κατάργησης του προληπτικού  ελέγχου δαπανών

 

11.00 – 11.15 Ζωή Αναστασίου, δικαστική υπάλληλος, ΜΔ & Βασίλης

                       Ντουβέλης, δικαστικός υπάλληλος, ΜΔ

                       Η μελέτη του φαινομένου της οικονομικής διαφθοράς από την

                       οικονομική επιστήμη. Καλές πρακτικές για την πρόληψη πιθανών

                        φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης. 

 

11.15 – 11.30 Διάλειμμα - καφές

 

 

 

Β’ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Πρόεδρος: Γεωργία Μαραγκού, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                                                       Πρόεδρος VI Τμήματος

 

 

11.30 – 11.45 Ιωάννα Τετώρου, δικαστική υπάλληλος ΜΔ &

                       Όμηρος Ψωμιάδης, δικαστικός υπάλληλος, ΜΔ

                       Παρουσίαση διαχειριστικού ελέγχου σε δημοτικό κοιμητήριο.

 

11.45 – 12.00 Σταυρούλα Ριφουνά, δικαστική υπάλληλος, ΜΔ

                        Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως μέσο διασφάλισης της ορθής

                         λειτουργίας των διαδικασιών των ΟΤΑ

 

12.00 – 12.15 Κωνσταντία Γκιουλετζή, δικαστική υπάλληλος, ΜΔ

                       Παρουσίαση αποτελεσμάτων συγκριτικής ανάλυσης της εκτίμησης

                       των κινδύνων που εντοπίστηκαν σε τρεις δημόσιους φορείς κατά

                        τη διενέργεια δημοσιονομικών ελέγχων

 

       12.15 – 12.30 Φώτης Θεοδωρίδης, Τμηματάρχης Ελεγκτικού Συνεδρίου

                              Νομολογιακές εξελίξεις των ελέγχων (προληπτικός, κατασταλτικός)

                              του Ελεγκτικού Συνεδρίου (οικονομικά έτη 2012-2015) μέσα από τα

                              στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο χώρο              

                              των Ο.Τ.Α.

 

       12.30 -13.15   Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

       13.15 - 13.30 Συμπεράσματα, Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού

                              Συνεδρίου, Πρόεδρος VII Τμήματος 

         

Κλείσιμο Συνεδρίου.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου για το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

       Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου,

                                     Πρόεδρος VII Τμήματος & Πρόεδρος της Οργανωτικής

                                      Επιτροπής

       Ανδρέας Σώκος, Εισηγητής Ελεγκτικού Συνεδρίου

     Φώτιος Οικονόμου, Εισηγητής Ελεγκτικού Συνεδρίου

     Σοφία Κετζετζόγλου, Δικαστική Υπάλληλος

     Ζωή Αναστασίου, Δικαστική Υπάλληλος

 

Για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΠΕΔ/ΚΜ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Συμεών Δανιηλίδης Αντιπρόεδρος ΠΕΔ/ΚΜ, Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών

Μιχάλης Ξανθόπουλος Γ.Γ. ΠΕΔ/ΚΜ, Δημοτικός Σύμβουλος Παύλου Μελά